O Kor?uli
        + povijest
        + mjesta
        + karta

Apartmani
Ponuda
Kontakt
Home


++  O   K o r ? u l i    >>  k a r t a


Zemljopisni polo?aj :
Vela Luka Blato Smokvice ?ara Pupnat ?rnovo Ra?i??e Lumbarda
         Srednjodalmatinski otok Kor?ula pru?a se usporedno s nedalekim kopnom, smjerom zapad-istok. Dug je 46, 8 km, prosje?ne ?irine 5,3 do 7,8 km, zaprema povr?inu od 270 km' i po veli?ini je ?esti otok na Jadranskom moru. Od poluotoka Pelje?ca dijeli ga Pelje?ki kanal, a me?u njima je najmanja udaljenost 1270 m.

          Otok je gra?en od vapnenca i dolomitskog nepropusnog tla, te mjestimice zadr?ava oborinske vode u lokvama, a vapnena?ki dijelovi ispresijecani su procjepima, jamama i ?karpama.

          Sredinom otoka pru?aju se polja i omanji doci s plitkom plodnom zemljom crvenicom (terra nosa), ponegdje ima pijeska (Lumbarda) ili pjeskovite ilova?e (Blatsko polje). Reljef je uskla?en sa sastavom tla: 90% otoka je brdovito ali bre?uljci ne prelaze visinu nekoliko stotina metara. Najvi?i vrh Klupca -568 m, smje?ten je gotovo u sredi?tu otoka izme?u sela Pupnata i ?are, zatim Gradina -554 m, Kom -510 m, Hum -377 m.

          Oto?na obala duga je 182 km, a obala obli?njih oto?i?a daljnjih 54 km. Otok je razveden nizom zaljeva i uvala. Sjeverna mu je obala razmjerno niska, lako pristupa?na te ima nekoliko prirodnih od juga i isto?njaka za?ti?enih luka: Kor?ula, Banja, Ra?i??e, Vrbovica, Babina, Prigradica. Ju?na obala je razvedenija, ali mjestimice strma: tu su ponegdje stijene visoke i do 30 m nad morem, ima dosta sidri?ta i uvala zaklonjenih od bure, ali izlo?enih jugu: Zavalatica, Rasohatica, Orlandu?a, Pavja luka, Pupnatska luka, Pri?ba, Gr??ica i dr., a Brna je zaklonjena i od juga. Najve?a, najbolje za?ti?ena uvala je Vela Luka na krajnjem zapadnom dijelu otoka.

Klima :Klimatski uvjeti

         Klima na otoku je vrlo blaga, mediteranskog obilje?ja. Srednje temperature su razmjerno visoke: godi?nja je 16,8? C, u najhladnijem mjesecu sije?nju 9,1? C, a najtoplijem srpnju 26,9? C. Dnevne i godi?nje razlike temperature su male, Stoje vrlo povoljno za poljoprivredu i turizam. Broj godi?njih sun?anih sati je visok, ?ak2700. Ki?e su rijetke, oko 41 dan tijekom godine i to najvi?e u jesen i zimi, dok u kasno prolje?e prevladava su?a s rijetkim, kratkotrajnim olujama. Snijeg rijetko padne, najprije u selu Pupnatu i vrhovima oko njega, ali se brzo topi, jer se temperatura rijetko spu?ta ispod 0? C.

         U Pelje?kom kanalu je gotovo uvijek vjetrovito, ljeti pu?e prete?no osvje?avaju?i zapadnjak - maestral, pogodan za jedrenje; zimi jugoisto?njak-jugo, sjeveroisto?njak-hladna bura ili sna?ni sjeverac-tremuntana.

         Morske struje u Pelje?kom kanalu su dosta slabe, poja?avaju jedino s jugom. Prosje?na temperatura povr?ine mora u o?ujku je 12,9? C, more je najtoplije ljeti, u srpnju i kolovozu te rujnu kad je prosjek 22,3 "C. Plime i oseke su blage, razlika izme?u niske i visoke vode je oko 50 cm.

To make the hair extensions bangs to modify a long straight hair wigs style, then this long straight hair style, after the high ponytail human hair extensions, hair extensions uk bangs modified long straight hair, more cute and charming.

Zahvaljujem Turisti?koj zajednici grada Kor?ule koja je dozvolila kori?tenje njihovog teksta o opisu otoka, grada Kor?ule i okolnih mjesta.