O Kor?uli
        + povijest
        + mjesta
        + karta

Apartmani
Ponuda
Kontakt
Home


++  O   K o r ? u l i    >>  p o v i j e s t


Makro Polo          Otok Kor?ula bio je nastanjen ve? u pretpovijesti, a tragovi pradavna ?ivota otkriveni su na mnogo mjesta. Najstariji su nalazi kamenih no?eva iz neolita na oto?i?u Badiji kod Kor?ule.

         Najbogatije i najbolje istra?eno je neolitsko nalazi?te Vela Spilja u Veloj Luci. Tu je istra?eno nekoliko slojeva pradavnog ?ivota s ognji?tem, ulomcima keramike, grobovima (5000. - 3000. prije Krista) Iz tog su vremena mnogobrojne neolitske gomile - kultna mjesta i grobovi - kamene gromade, a ima ih posvuda diljem otoka.

         U 6. stolje?u prije Krista otok su naselili Grci, najprije kod Vele Luke, a kolonisti su Kni?ant koji otok nazivaju Corcvra Melaina (crna). Ne?to kasnije na drugom kraju otoka, podru?ju dana?nje Lumbarde dolaze Grci s otoka Visa (Isse) osnivaju?i zna?ajnu naseobinu o kojoj govori natpis PSEFIZMA prona?ena krajem 19. stolje?a, a potje?e iz 3. stolje?a prije Krista. U Lumbardi su prona?eni gr?ki grobovi istog vremena s prilozima gnathia vaza. Sigurno bi sustavno arheolo?ko iskapanje otkrilo ne samo cijelu gr?ku nekropolu nego i druge tragove njihova naselja.

         U 1. st. poslije Krista otok su kao i cijelu Dalmaciju osvojili Rimljani nazvav?i je Ilirikom. U 7. stolje?u do obale Jadrana prodiru Slaveni - Hrvati i uskoro osnivaju vlastitu dr?avu, koja je najprije kne?evina, a od 925. godine krunidbom prvog kralja Tomislava postaje kraljevina. U okvirima te dr?ave bila je i Kor?ula.

         Bje?e?i pred nadiranjem Slavena iz Salone romansko stanovni?tvo do?lo je na otoke Bra?, Hvar i Kor?ulu, a nakon smirivanja prilika ve?ina se vratila u stara prebivali?ta, a ostali asimilirali s doseljenicima.

         Godine 1000. mleta?ki du?d Petar II. Orseolo zauzima dalmatinske gradove i otoke, pa tada pod vlast Venecije dolazi i Kor?ula. Upravo ovdje na obli?njem oto?i?u Majsanu utaborio se du?d vode?i pohod prema Kor?uli i Lastovu koji mu pru?i?e otpor, ali ih je ubrzo pokorio.

         Nakon toga uprava nad Kor?ulom se ?esto mijenjala: Veneciju smjenjuj zahumski knezovi, hrvatsko-ugarski kraljevi, ponovno Venecija, od 1413-1420. Dubrova?ka Republika. Zatim od 1420. do 1797. godine Venecija. Kad je Napoleon sru?io Venecijansku Republiku Dalmaciju je na kra?e vrijeme zauzela Austrija, ali ubrzo dolaze Francuzi.

         U razdoblju od 1804. do 1805. godine Kor?ula je promijenila gospodare: Francuze i Ruse, a od 1807-godine do 1813. godine vladaju Francuzi, potom Englezi do 1815. godine kad je na Be?kom kongresu odlu?eno o novim granicama europskih dr?ava. Dalmacija dolazi pod austrijsku upravu i ostaje do kraja I. svjetskog rata (1918. godine), ali tek 1921. godine pripojena je novostvorenoj dr?avi Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca, koja potom dobiva ime Jugoslavija.

         Nakon vi?estrana?kih izbora 1990. godine na referendumu se stanovni?tvo Hrvatske izjasnilo za izlazak iz Jugoslavije i progla?ena je samostalna dr?ava Republika Hrvatska.

If it is such a hair extensions with a wig, the bangs hairstyle, and the long straight hair wigs hairstyle that matches the back is more delicate and beautiful, and the hair extensions uk bangs can also shape the charm of the human hair extensions uk princess.

Zahvaljujem Turisti?koj zajednici grada Kor?ule koja je dozvolila kori?tenje njihovog teksta o opisu otoka, grada Kor?ule i okolnih mjesta.