O Kor?uli
        + povijest
        + mjesta
        + karta

Apartmani
Ponuda
Kontakt
Home


++  O   K o r ? u l i    >>  m j e s t a    >>  op?irnije


LUMBARDA

         Op?ina s ne?to vi?e od 1000 ?itelja udaljena je ?est kilometara (isto?no) od Kor?ule. Rasprostrla se uz obalu malih uvala i po okolnim bre?uljcima, a okru?uju je prostrana pjeskovita polja vinograda. Do Lumbarde se sti?e dobrom, asfaltiranom cestom koja prolazi slikovitim krajolikom borove ?ume i maslinika. Ovdje je u III. st. prije Krista osnovana gr?ka (helenisti?ka) poljoprivredna naseobina iz koje potje?e Psefizma te Gnathia vaze iz grobova (sada u Gradskom muzeju). Rimska villa rustica (seosko imanje) bilo je u polju sa sjeveroisto?ne strane dana?njeg naselja u blizini obale tzv. Bilin ?ala. Od 16. stolje?a imu?ni Kor?ulani, zemljoposjednici gradili su u Lumbardi na odabranim mjestima utvr?ene ljetnikovce ka?tele, neki od njih su do danas dobro o?uvani i nastanjeni: ka?teli Nobilo, Milina, Kr?ini? i dr.

         Na bre?uljku sred starog dijela naselja Veloj glavici nalazi se trobrodna ?upna crkva sv. Roka, a u mjestu je nekoliko manjih starih kapela: sv. Bartul, sv. Petar, Mala Gospa. Okru?ena vinogradima isti?e se crkvica sv. Kri?a iz 1774. godine pred kojom je karakteristi?ni trijem. ?itelji Lumbarde bavili su se stolje?ima poljoprivredom, najvi?e vinogradarstvom, zatim ribarstvom i kamenoklesarskim zanatom. Ovdje je ro?eno nekoliko istaknutih suvremenih hrvatskih umjetnika, kipara i slikara: Ivo Lozica (1910. - 1943.), Lujo Lozica (1934.), Stipe Nobilo (1945.), a najzna?ajniji je Frano Kr?ini? (1897. - 1981.). Njegovo je djelo bron?ani spomenik Palima u II. svjetskom ratu u sredi?tu mjesta te bron?ani reljef Ribari na zgradi hotela. Nedaleko je ku?a-atelijer i zbirka lokalnog kipara, amatera, seljaka Ivana jurjevi?a-Knezct (1920.) s njegovim radovima u kamenu i drvu. Danas se mjesno stanovni?to osim poljoprivrede bavi i turizmom: uz hotele je nekoliko kampova i mnogo privatnih pansiona, ugostiteljskih radnji, trgovina, a tako?er i manja marina. U Lumbardi djeluje kulturno umjetni?ko dru?tvo Ivo Lozica koje njeguje glazbu, pjevanje, folklor i dramski amaterizam.

?RNOVO

         Mjesto danas broji vi?e od 1000 ?itelja, a isprave ga spominju u ranom srednjem vijeku. Od Kor?ule je udaljeno ?irokom asfaltiranom cestom 4 kilometra. Ona prolazi sredinom naselja smje?tenog po okolnim bre?uljcima, a ?ini ga nekoliko zaseoka: Prvo Selo, Kampu?, Postrana i Brdo. Uza stare kamene ku?e s trijemom i poplo?anim dvori?tem su male staje gra?ene u suhozidu, a pokrivene kamenim plo?ama. Tu je i nekoliko ljetnikovaca ka?tela kor?ulanskog plemstva i posjednika. Podalje od sredi?ta naselja i ceste na stjenovitoj uzvisini okru?ena borovima, nalazi se ?upna crkva sv. Martina iz 14. stolje?a pregra?ena u novije vrijeme.

         U zaseoku Postrani na padini bre?uljka crkva je sv. Roka, pred njom poplo?ani trg na kojemu rastu stara stabla "Ko?tili". Tu se tradicionalno odr?ava ma?evala?ka igra Mo?tra. Udaljeno od naselja je i groblje s crkvom su Vida iz 13. stolje?a, a u mjestu je jo? neokoliko malih, starih kapela. Ka?tel Bani?evi? poznate plemi?ke obitelji u Postrani dobro je o?uvan. Na pro?elju je plo?a s grbom i latinskim natpisom, o najistaknutijem ?lanu te obitelji Jakovu koji je ?ivio u 16. stolje?u i bio poznati europski humanist.

         Stanovnici ?rnova u pro?losti su se bavili poljoprivredom (vinogradarstvo, maslinarstvo, povrtlarstvo) te kamenoklesarstvom. Sada su mnogi zaposleni u gra?evinarstvu i turizmu. U obli?njim uvalama (sjeverna obala) Banji, Medvidnjaku, Vrbovici niz je obiteljskih suvremeno ure?enih pansiona i kampova uza samo more.

         U mjestu djeluje kulturno-umjetni?ko dru?tvo Misnice koje njeguje dramski amaterizam i folklor, a Bratska sloga prvenstveno se bavi mjesnim tradicijama i folklorom. U ?rnovu su ro?eni i suvremeni hrvatski umjetnici slikari i kipari (Radoslav Duhovi?, kipar, Nikola Skokandi?, grafi?ar, Ante Radovanovi?, Frano Cebalo, Abel Br?i?, slikari) a svakako najistaknutiji je veliki hrvatski knji?evnik akademik Petar Segedin.

RA?I??E

         U ovo mjesto s oko 600 ?itelja sti?e se asfaltiranom cestom koja se od Kor?ule pru?a morskom obalom prema zapadu uz obli?nje uvale: Me-dvidnjak, Banju, Vrbovicu i Kneza gdje su pla?e, kampovi, ku?e za odmor. U malom, nekada ribarskom mjestu Kneza na?eni su tragovi rimskog mozaika, a u Banji rimskih gra?evina.

         Na kraju ove 12 kilometara duge ceste u zaklonjenoj je ve?oj uvali Ra?i??e, mjesto osnovano u 17. stolje?u kad se ovamo doseljavaju izbjeglice pred Turcima iz Hercegovine i Makarskog primorja. U pro?losti stanovni?tvo se bavilo ribarenjem, sto?arstvom, poljoprivredom, te pomorstvom. Danas su uglavnom pomorci. Crkva Bogorodice je iz 1682. godine, pred njom je mala lo?a. Sada?nja ?upna crkva su Nikole gra?ena je krajem 19. stolje?a

PUPNAT

         Mjesto s oko 600 stanovnika udaljeno 13 kilometara od Kor?ule. Cesta se od Zrnova vijugavo uspinje sredinom otoka do male doline izme?u okolnih padina gdje se ugnijezdilo ovo malo i skromno naselje. Njegovi stanovnici su bili poljoprivrednici i sto?ari, pa im je to i danas jedan od izvora privre?ivanja, premda mnogi rade u gra?evinarstvu, turizmu i sl.

         U sredini mjesta je crkva Gospe od sniga obnovljena i pregra?ena nekoliko puta. U blizini, na groblju je crkva sv. Jurja iz 15. stolje?a, a u okolini nekoliko oronulih starih kapela. Produ?uju?i od Pupnata nova oto?na cesta uspinje se dosta visoko, pa se s nje pru?a lijepi pogled na veliki dio ju?ne oto?ne obale, posebno na Pupnatsku luku s bujnim predjelima borove ?ume, a na pu?ini se naziru otoci Lastovo i Mljet. Sa stare ceste koja vijuga po obroncima ju?ne obale otoka panorama je jo? ljep?a, a pje?aci se mogu stazama spustiti do mora i spomenute luke.

?ARA

         Ovo tipi?no staro naselje vinogradara s oko 700 ?itelja udaljeno od Kor?ule cestom 25 km nalazi se uz glavnu oto?nu prometnicu. Izgra?no je na ju?noj padini brijega podno kojega se prostire veliko, plodno polje s vinogradima. Tu se uzgaja posebna vrsta gro??a Po?ip. U mjestu je i vinarski podrum gdje se proizvodi istoimeno glasovito vino. U sredi?tu naselja uz cestu stoji ?upna crkva sv. Petra iz 15. stolje?a, vi?ekratno pregra?ena, a njezin zvonik je zavr?en osamdesetih godina 20. stolje?a. Na glavnom oltaru je slika Krist se pokazuje apostolima djelo istaknutog venecijanskog renesansnog umjetnika Jacopa Bassana s kraja 16. stolje?a.

         Na malom poplo?anom trgu pred crkvom raste vi?estoljetni veliki ?empres. Na glavnom oltaru crkve je slika Krist se pokazuje u?enicima djelo istaknutog venecijanskog renesansnog slikara Jacopa Bassana s kraja 16. st. Kao i u ostalim naseljima otoka i ovdje u obli?njoj morskoj uvali Zavalatici bili su utvr?eni ljetnikovci kor?ulanskih posjednika i plemi?a. U polju sred vinograda je mjesno staro i novo groblje sa zavjetnom crkvom Gospe Carskog polja iz 14. stolje?a koja je sada?nji oblik dobila u baroku. Na njezinom oltaru je predela s reljefnim prizorima iz ?ivota Bogorodice. Te kasnogoti?ke alabasterne (nekada obojene) reljefe engleskog podrijetla - radionica Nothinghem iz 15. stolje?avpo tradiciji je u nedaleku uvalu Cavi?a luku naplavilo more, a postoji i legenda o njihovu ?udesnom dolasku u Caru. Crkva je sredi?nje hodo?asni?ko sveti?te otoka Kor?ule: na blagdan sv. Jakova 25. srpnja ovdje je velika sve?anost kad se na zavjetnoj procesiji koja obilazi cijelo Carsko polje nosi lik Bogorodice s oltara, a prati je mno?tvo puka s cijelog otoka.

         U ?ari djeluje kulturno-umjetni?ko dru?tvo Bra?a Crnomiri, ime je dobilo po legendarnoj bra?i koja su se nekada davno hrabro borila za prava kmetova protiv mleta?kog plemstva i kneza. Stanovni?tvo se osim poljoprivredom bavi turizmom. U obli?njoj ju?noj uvali Zavalatici (2 kilometra lijepom cestom) niz je obiteljskih suvremeno opremljenih pansiona izdignutih neposredno uz obalu.

SMOKVICA

         U ovoj maloj op?ini ?ivi ne?to vi?e od 1000 stanovnika, a do nje se sti?e oto?nom cestom (od Kor?ule je udaljena 29 kilometara). Naselje je podignuto na ju?noj padini brijega uz velika prostrana polja vinograda gdje se uzgaja loza "po?ip". Tu je suvremena vinarija za proizvodnju i fla?iranje istoimenog glasovitog vina. Velika neoromani?ka crkva Gospina o?i??enja izgra?ena je 1920. godine prema nacrtima O. Ivekovi?a na mjestu starije crkve. Uz nju je barokna lo?u sa svih strana okru?ena stupovima. U mjestu je bilo nekoliko plemi?kih ljetnikovaca ka?tela, a u blizini je i nekoliko skromnih, rano-srednjovjekovnih crkvica.

         U mjestu djeluje kulturno-umjetni?ko dru?tvo Ante ?efera njeguju?i glazbu i lokalni folklor Kurnpaniju. Pobo?nom cestom prema jugu sti?e se do dviju uvala obraslih borovima, u ve?oj Brni je hotel, niz novopodignutih malih pansiona i ku?a za odmor, a u susjednoj htrugi ljekovito blato za lije?enje reumatskih tegoba. Produ?etkom ceste uz ju?nu obalu prema zapadu prolazi se uz turisti?ko-apartmansko naselje Pri??apac s lijepim pla?ama, zatim uz uvale Pri?ba i Gr??ica gdje se osim hotela u borovoj ?umi nalaze brojni obiteljski pansioni i ku?e. Odavde se cesta u-spinje prema sjeveru i unutra?njosti otoka do velikog mjesta Blata.

BLATO

         Op?insko mjesto ima oko 4000 stanovnika, a do njega se sti?e i glavnom oto?nom cestom iz Smokvice koja prolazi ?umovitim predjelima sredinom otoka. Naselje je sagra?eno amfiteatralno na nekoliko bre?uljaka uokolo sredi?nje, manje doline. Njime se pru?a duga aleja lipovih stabala nazvana Zlinja uz koju se nalaze u novije vrijeme podignute javne zgrade: ?kola, hotel, banke, trgovine, Op?ina, Dom zdravlja i dr.

U starom sredi?tu, ju?no od Zlinja na ve?em poplo?anom trgu je trobrodna ?upna crkva Svih Svetih. Isprave je spominju u ranom srednjem vijeku, no kasnije je nekoliko puta pregra?ena, a sada?nji izgled i zvonik uz nju potje?u iz 17. - 18. stolje?a, odnosno baroka.

         Na glavnom je oltaru slika venecijanskog umjetnika Girolama Da Santa Crocea: Svi Sveti iz 1540. godine. Uz oltar stoje dragocjena kasnorenesansna rezbarena korska sjedala, a u sjevernoj la?i rasko?no rezbareni veliki okvir oltarne slike iz kasnog 16. stolje?a. Ju?noj la?i je u 18. stolje?u dodana kapela sv. Vincence, mu?enice s bogato ukra?enim mramornim oltarom, njezinim mo?nikom te liturgijskim srebrnim ukrasom. Blagdan ove svetice slavi se 28. travnja, a to je i dan op?ine Blato. Velika procesija obilazi cijelo mjesto, a na trgu pred crkvom izvodi se sve?ana Kumpanija. U zgradi do crkve ure?ena je zbirka umjetnina, dragocjenosti, isprava, arheolo?kih nalaza vezanih za pro?lost Blata, posebno ove crkve. Na trgu pred crkvom je barokna otvorena lo?a na stupovima, sagra?ena 1700. godine.

         U mjestu i okolici veliki je broj malih crkava i kapela. Najstarija je Sv. Kuzme i Damjana iz 6. stolje?a (starokr??anska), zatim Sv. Marija u polju, Sv. Martin i dr. Uz nove u Blatu ima mnogo starih ku?a s poplo?anim dvori?tima, odrinama i gospodarskim zgradama. I ovdje je bilo ka?telu kor?ulanskog plemstva, a isti?e se barokni ljetnikovac ka?tel Arneri usred mjesta. On je predvi?en za smje?taj zavi?ajnog muzeja sa zbirkama arheologije, povijesti, etnografije. Stanovnici Blata nekada su se najvi?e bavili poljoprivredom i zanatstvom, danas sve vi?e turizmom i drugim granama gospodarstva a imaju i nekoliko manjih industrijskih pogona: Rade?, Trikop i dr.

         Vrlo je aktivno Vite?ko udru?enje Kumpanija koje uz istoimenu ma?evala?ku igru njeguje folklor, pjesmu i dr. I kulturno-umjetni?ko dru?tvo Petar Milat njeguje glazbu i folklor, a tu su zatim klape, puha?ke glazbe i dr. Asfaltiranom cestom prema sjevernoj obali prolazi se uza staro i novo groblje i sti?e u ve?u luku Prigradi?u, gdje je uz hotel nekoliko ljetnikovaca i malih pansiona uz more, a nedaleko su ugodne pla?e.Many girls hair extensions are reluctant to try short hair extensions uk styles, because they are worried that short hair extensions sale will show anger, and this Qi Liu short hair style design, brown hair wigs color, with a rosy and full round face, showing fresh and charming temperament. Iz Blata potje?e niz suvremenih hrvatskih likovnih stvaratelja, kulturnih djelatnika, znastvenika, glazbenika.

VELA LUKA

         Ovo najve?e mjesto na otoku, op?ina s gotovo 5000 stanovnika udaljeno je od Kor?ule 42 kilometra oto?nom cestom koja tu i zavr?ava. Mjesto se razvilo po?etkom 19. stolje?a u dubokoj, za?ti?enoj uvali. Uza stambene ku?e tu je nekoliko hotela te lje?ili?te za reumatske bolesti i rehabilitaciju Kalos. Stanovnici se bave poljoprivredom, ribarstvom, turizmom, a u mjestu je i brodogradili?te Greben, tvornica ribljih prera?evina Jadranka i drugi manji industrijski i gospodarski pogoni. Kulturni centar smje?ten u obnovljenoj baroknoj zgradi, starom ljetnikovcu Ka?telu posjeduje vrijednu arheolo?ku zbirku pretpovijesti iz obli?njeg neolitskog nalazi?ta Vele ?pilje, te rimskih lokaliteta u okolini mjesta. Osim toga ovdje je i zbirka suvremene umjetnosti: slika, grafika, skulptura doma?ih i svjetskih umjetnika darovanih Veloj Luci sedamdesetih godina. U velikoj privatnoj izlo?benoj Galeriji Anke Prizmi?-?ege otvorenoj 1983. godine nalaze se brojne skulpture i slike ove umjetnice ro?ene Velolu?anke. ?upna crkva su Josipa klasicisti?ka je gra?evina zavr?ena 1848. Postaje kri?nogputa ~ 15 manjih reljefa izradila je Anka Prizmi?.

         Kapela sv. Vicenza je iz 1589. godine vi?ekratno pregra?ivana, u njoj je poprsje Don Iva Oreba sve?enika koji je u 20. stolje?u mnogo u?inio na kulturnom razvitku ovog mjesta, djelo Anke Prizmi?. U vrtu kapelice je bron?ana Pieta iste autorice. Kulturno umjetni?ko dru?tvo Hum njeguje glazbu i folklor, te zborno pjevanje. No, u mjestu je niz pjeva?kih klapa, najpoznatije su O?jak i Greben koje visokom umjetni?kom razinom posti?u uspjehe na koncertima u Hrvatskoj i inozemstvu. U okolini Vele Luke su brojne uvale prikladne za kupanje, a posebno je privla?an ?umoviti obli?nji oto?i? O?jak.


Zahvaljujem Turisti?koj zajednici grada Kor?ule koja je dozvolila kori?tenje njihovog teksta o opisu otoka, grada Kor?ule i okolnih mjesta.